2019 «KEGOC» АҚ Жылдық есеп
2019
«KEGOC» АҚ
Жылдық
есеп
Жылдық есеп
2019

Акционерлік
капитал

2019 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша Компанияның жарияланған және орналастырылған жай акцияларының саны - 260 000 000 дана, оның ішінде «Самұрық-Қазына» АҚ атынан ірі акционерге 234 000 001 акция (90 % плюс бір акция), 25 998 609 акция (9,9995 %) миноритарлық акционерлерге тиесілі, қалған 1 390 дана акцияларын (0,0006 %) «KEGOC» АҚ сатып алды.


«KEGOC» АҚ акцияларының нарықтық
бағаларының өзгеруі (теңге)


Деректер көзі – Қазақстан қор биржасы (www.kase.kz).


Дивиденд тарихы

Дивидендтер есептелген кезең 2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл 2019 жыл
бірінші жарты жылдыққа бір жылға бірінші жарты жылдыққа бір жылға бірінші жарты жылдыққа бір жылға бірінші жарты жылдыққа
Бір акцияға есептегенде дивиденд мөлшері, теңге 24,93 53,06 48,4 88,53 80,53 54,53 67,17
Есептелген дивидендтердің жалпы сомасы, мың теңге 13 795 526 23 017 677 35 115 412 17 464 106
Дивидендтерді төлеуге жұмсалған ҚЕХС бойынша таза пайда үлесі,% 40% 50% 70% 70% 80% 87,60% 77,30%
Дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдаған эмитенттің басқару органының атауы «KEGOC» АҚ Акционерлердің жалпы жиналысы
Дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған эмитенттің басқару органының жиналысы өткізілген күн 2016 жылғы
28 қазан
2017 жылғы
12 мамыр
2017 жылғы
26 қазан
2018 жылғы
27 сәуір
2018 жылғы
30 қараша
2019 жылғы
3 мамыр
2019 жылғы
25 қазан
Дивидендтер алуға құқығы бар тұлғалар тізімі жасалған күн 2016 жылғы
13 қараша
2017 жылғы
22 мамыр
2017 жылғы
6 қараша
2018 жылғы
14 мамыр
2018 жылғы
11 желтоқсан
2019 жылғы
14 мамыр
2019 жылғы
4 қараша