2019 «KEGOC» АҚ Жылдық есеп
2019
«KEGOC» АҚ
Жылдық
есеп
Жылдық есеп
2019

Қаржылық
есептілік

Шоғырландырылған қаржылық есептілік

2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша және сол жылы
аяқталған жыл үшін, тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен