2019 «KEGOC» АҚ Жылдық есеп
2019
«KEGOC» АҚ
Жылдық
есеп
Жылдық есеп
2019

Қаржы-экономикалық
көрсеткіштер
талдауы

Кірістер туралы есептің талдауы

Көрсеткіш, млн теңге 2017 2018 2019 2019/2018
Шоғырландырылған кірістер 178 134,8 194 194,0 275 338,5 41,8%
Негізгі қызметтен болған кірістер 152 379,8 175 797,4 263 162,1 49,7%
Негізгі емес қызметтен болған кірістер 25 755,0 18 396,7 12 176,5 -33,8%
Шоғырландырылған шығыстар 135 493,1 143 169,2 225 067,5 57,2%
Өзіндік құны 89 399,4 113 000,0 200 256,7 77,2%
Жалпы және әкімшілік шығыстар 13 142,4 7 777,7 8 964,4 13,6%
Салық салғанға дейінгі пайда 42 641,7 51 024,8 50 271,0 -1,5%
Табыс салығы бойынша шығыстар 9 760,4 10 981,9 9 522,0 -13,3%
Таза пайда 32 881,3 40 042,9 40 749,0 1,8%

Жоспар-факт талдауы

Көрсеткіш, млн теңге 2018 факт 2019 жоспар 2019 факт 2019 ж/ф
Шоғырландырылған кірістер 194 194,0 309 801,4 275 338,5 -11,1%
Негізгі қызметтен болған кірістер  175 797,4 305 681,6 263 162,0 -13,9%
Негізгі емес қызметтен болған кірістер  18 396,7 4 119,8 12 176,5 195,6%
Шоғырландырылған шығыстар 143 169,2 273 803,9 225 067,5 -17,8%
Өзіндік құн 113 000,0 242 773,2 200 256,7 -17,5%
Жалпы және әкімшілік шығыстар 7 777,7 18 585,1 8 964,4 -51,8%

Коэфициенттер талдауы

Негізгі индикаторлар

Көрсеткіш 2017 жыл (факт) 2018 жыл (факт) 2019 жыл (жоспар) 2019 жыл (факт)
1-деңгейлі стратегиялық ҚНК
ROACE,% 6,54 7,16 5,77 7,47
EBITDA, млн теңге 72 951 81 222 74 252 88 513
Кредиттік келісімдермен белгіленген ковенанттар
Ағымдағы өтімділік коэффициенті, кем дегенде 1 2,23 1,25 1,96 2,19
«Самұрық-Қазына» АҚ белгілеген конвенанттар
Борыш/EBITDA, көп дегенде 3,50 2,22 2,00 1,91 1,70
Борыш/Капитал, көп дегенде 1,00 0,43 0,34 0,30 0,31

2019 жыл ішінде қаржылық тұрақтылық пен ковенанттар бойынша нормативтер бұзылған жоқ. Сонымен қатар, «KEGOC» АҚ қаржылық емес ковенанттардың сақталуын қамтамасыз етеді.

Теңгерім талдауы

Көрсеткіш, млн теңге 2017 2018 2019 2019/2018
Айналымнан тыс активтер 539 978,4 698 081,7 659 175,9 -5,6%
Айналым активтері 88 969,3 57 769,0 97 111,0 68,1%
Барлығы активтер 628 947,7 755 850,7 756 987,7 0,2%
Капитал 374 167,6 472 693,8 481 838,0 1,9%
Ұзақ мерзімді міндеттемелер 214 952,9 236 958,6 230 808,2 -2,6%
Қысқа мерзімді міндеттемелер 39 827,3 46 198,3 44 341,5 -4,0%
Барлығы капитал мен міндеттемелер 628 947,7 755 850,7 756 987,7 0,5%