2019 «KEGOC» АҚ Жылдық есеп
2019 «KEGOC» АҚ Жылдық есеп
2019
«KEGOC» АҚ
Жылдық
есеп
Жылдық есеп
2019

1.
Қысқаша
шолу

 • 43,97
  млрд кВт•сағ
  Ұлттық электр торабы арқылы
  электр энергиясын жеткізу
 • 40,3
  млрд теңге
  Таза
  пайда
 • 1 613,5
  теңге
  2019 жылғы
  акциялар құны
Жылдық есеп
2019

2.
Компания
туралы

«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» АҚ Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы 28 қыркүйектегі № 1188 қаулысына сәйкес құрылды.

 • 88,5
  EBITDA, млрд теңге
 • 0,52
  SML, мин
 • 99,64
  WWP, %
Жылдық есеп
2019

3.
Даму
стратегиясы

 • 1-мақсат: Қазақстан БЭЖ-нің сенімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету, яғни Қазақстан БЭЖ Жүйелік операторы функцияларын сапалы орындау; пайдалану бойынша сапалы қызмет көрсету, қолданыстағы активтерді жөндеу және жаңарту; жаңа электр энергиясын жеткізу желілері мен қосалқы станцияларды салу жолымен Қазақстан Республикасы ҰЭТ-тің өткізу қабілетін арттыру; технологиялық даму және бизнесті цифрландыру.
 • 2-мақсат: «KEGOC» АҚ қызметінің тиімділігін салынған капиталдың тиімділігін арттыру және бизнестің жаңа түрлерін дамыту; «KEGOC» АҚ Трансформациялау бағдарламасын іске асыру және халықаралық ынтымақтастықты дамыту арқылы қамтамасыз ету.
 • 2-мақсат: Еңбекті қорғауды басқару жүйесін жетілдіру; корпоративтік басқаруды жетілдіру; адами капиталды дамыту және қоршаған ортаға қамқорлық арқылы корпоративтік басқаруды жетілдіру және тұрақты даму.
Жылдық есеп
2019

4.
Қызмет
нәтижелеріне
шолу

 • 374
  әуелік электр жеткізу
  желісі (ӘЖ)
 • 80
  қосалқы электр
  станциясы (ҚС)
 • 155
  электр
  станциясы
Жылдық есеп
2019

5.
Тәуекелдерді
басқару және ішкі
бақылау

Тәуекелдерді басқарудың корпоративтік жүйесі (ТБКЖ) тәуекелдерді уақтылы сәйкестендіруге, оларды бағалауға және «KEGOC» АҚ стратегиялық және операциялық мақсаттарына қол жеткізуіне теріс әсер ететін тәуекелдерді басқару жөніндегі шараларды жасауға бағытталған корпоративтік басқару жүйесінің негізгі құрауышы болып табылады.

Қолданыстағы ТБКЖ мақсаты «KEGOC» АҚ қызметіне ішкі және сыртқы теріс факторлардың әсер ету дәрежесін шектеу жолымен қызметтің үздіксіздігі мен тұрақтылығын қамтмасыз ету болып табылады.

Жылдық есеп
2019

6.
Корпоративтік
басқару

 • Акционерлердің жалпы жиналысы
 • Директорлар кеңесі
  • Аудит жөніндегі комитет,
  • Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитет,
  • Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік басқару жөніндегі комитет,
  • Қауіпсіздік және еңбекті, қоршаған ортаны қорғау комитеті.
 • Басқарма
  • Инвестициялық комитет,
  • Тәуекелдер жөніндегі комитет,
  • Бюджет комитеті,
  • Кадрлық даму жөніндегі комитет,
  • Дебиторлармен және кредиторлармен жұмыс жөніндегі комитет,
  • ТМҚ-мен жұмыс жөніндегі комитет.
Жылдық есеп
2019

7.
Тұрақты
даму

Біз кез-келген бизнестің ТДМ-ге қол жеткізуіне қосатын басты үлесі – жұмысқа орналастыру мүмкіндіктерінде, салықтар және әлеуметтік-экономикалық дамуда, сонымен қатар экологияға қамқорлықпен қарауда болып табылады. Сонымен қатар, нақты және ұзақ мерзімді оң өзгерістерге біздің қоршаған ортаға әсерімізді (кең мағынада) басқаруды, мақсатты әрекет етуді, негізгі ойыншылармен және мүдделі тараптармен ынтымақтастықты және біздің күш-жігерімізді кеңейтуді есепке алумен ғана қол жеткізуге болады.

Жылдық есеп
2019

8.
Қаржылық
есептілік

Шоғырландырылған қаржылық есептілік

2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша және сол жылы
аяқталған жыл үшін, тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен

Жылдық есеп
2019

9.
Байланыс

«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» АҚ

Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қ.,
Тәуелсіздік даңғ., 59-ғимарат

Тел. :+7 (7172) 69-38-24, 69-02-03
Факс: +7 (7172) 69-04-55
E-mail: kegoc@kegoc.kz
Web: www.kegoc.kz